EVYD และ A*STAR เปิดห้องปฏิบัติการร่วมพร้อมความร่วมมือระหว่างสถาบันข้ามพรมแดนมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทางด้านประชากรและสุขภาพดิจิทัล

สิงคโปร์ – Media OutReach – 25 กรกฎาคม 2566 – EVYD EVYD Technology และหน่วยงานเพื่อการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย หรือ A*STAR ได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการร่วมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับประชากรและสุขภาพดิจิทัล[1] เพื่อยกระดับโซลูชั่นด้านสุขภาพและขับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้ป่วย

Caption
พิธีลงนามเพื่อเริ่มต้นการดำเนินการอย่างเป็นทางการของห้องปฏิบัติการร่วม A*STAR-EVYD จัดขึ้นในสิงคโปร์ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาโซลูชั่น AI สำหรับประชากรและสุขภาพดิจิทัล แถวนั่งจากซ้ายไปขวา: ดร. Jiang Jinpeng รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีของ EVYD Technology, คุณ Rick Liang ประธาน EVYD Technology, ศาสตราจารย์ Lim Keng Hui ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารแห่งสภาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (SERC) ของ A*STAR, ดร. Su Yi กรรมการบริหาร สถาบันคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (IHPC) ของ A*STAR แถวยืนจากซ้ายไปขวา: คุณ Chua Ming Jie ประธานกรรมการบริหาร EVYD Technology, คุณ Frederick Chew ประธานกรรมการบริหาร A*STAR

ห้องปฏิบัติการร่วม A*STAR-EVYD ตั้งเป้าแก้ไขปัญหาด้านการดูแลสุขภาพผ่านการประยุกต์ใช้ AI ซึ่งรวมถึง (I) การพัฒนาการรวบรวมข้อมูลสุขภาพและคะแนนสุขภาวะที่ดี สนับสนุนโดยศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมการนำนิสัยที่จะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี เช่น โภชนาการที่ดีและการมีสุขภาวะทางจิตที่ดีมาปฏิบัติ (II) การสำรวจดูบริการผู้ช่วยทางสุขภาพซึ่งใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ในบริบทของการดูแลสุขภาพ (III) การใช้การติดตามสุขภาพจากระยะไกลเพื่อการตรวจหาปัญหาสุขภาพในระยะแรกเริ่ม เพื่อให้ผู้ให้บริการทางสุขภาพสามารถปรับแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม ปรับปรุงผลการักษาของผู้ป่วยและปรับแผนความสามารถในการรักษา และ (IV) การปรับปรุงขั้นตอนในการวินิจฉัยให้มีความลื่นไหลและถูกต้องเพื่อช่วยแพทย์ในการแปลข้อมูลและประเมินผลการวินิจฉัย

นอกจากนั้น ห้องปฏิบัติการร่วมจะเข้าไปมีส่วนในการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของสิงคโปร์ผ่านความพยายามดังต่อไปนี้

  • เทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีเป้าหมายแก้ไขปัญหาเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพของประชากรและสุขภาพดิจิทัล
  • การทดสอบนำร่องและปรับใช้นวัตกรรมการประมวลผลข้อมูลทางการแพทย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เทคโนโลยีข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานจริงนอกห้องปฏิบัติการที่มีการตรวจสอบ การเพิ่มระดับความมั่นใจเพื่อปูทางสู่การยอมรับในวงกว้างโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนด้านการดูแลสุขภาพโดยการจัดเวิร์คช็อป การสัมมนา หรือการประชุมที่พานักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศให้มารวมกัน

   EVYD Technology และ A*STAR จะเริ่มดำเนินโครงการมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ภายใต้ห้องปฏิบัติการร่วม เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการอำนวยความสะดวกความร่วมมือระหว่างสถาบันข้ามพรมแดนด้านสุขภาพดิจิทัล โดยสถาบันคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (IHPC) ของ A*STAR จะเป็นผู้นำในความพยายามนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับข้อจำกัดด้านระเบียบข้อบังคับและข้อกังวลซึ่งเชื่อมโยงกับการแบ่งปันข้อมูลข้ามเอนทิตี้และข้ามพรมแดน การนำเทคโนโลยีข้อมูลที่ปลอดภัย เช่น แบบจำลอง AI ที่ไม่เปิดเผยตัวตนโดยใช้ข้อมูลจากหลายสถาบัน (Federated Learning) เอนทิตี้ด้านการดูแลสุขภาพสามารถเก็บรักษาข้อมูลที่มีความอ่อนไหวไว้ในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของตัวเอง แทนที่จะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์กลาง ด้วยนวัตกรรมเหล่านี้ แพลตฟอร์มมีเป้าหมายที่จะสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ สถาบันด้านการวิจัย และบริษัทด้านการดูแลสุขภาพทั้งจากภายในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างโซลูชั่นด้านการดูแลสุขภาพที่ล้ำสมัย

   คุณ Ming Jie Chua ประธานกรรมการบริหารของ EVYD Technology กล่าวว่า “ห้องปฏิบัติการร่วม A*STAR-EVYD เป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพมหาศาลในการพลิกโฉมผลลัพธ์จากการรักษาของผู้ป่วยในระดับที่ใหญ่ทั่วโลก โดยการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคการประมวลผลข้อมูลขั้นสูง และเทคโนโลยีรักษาความเป็นส่วนตัว EVYD Technology และ IHPC ของ A*STAR มีเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตของสิ่งที่ทำได้ในด้านสุขภาพประชากรและสุขภาพดิจิทัลให้กว้างขึ้น”

   ศาสตราจารย์ Lim Keng Hui ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารแห่งสภาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของ A*STAR กล่าวว่า “การก่อตั้งห้องปฏิบัติการร่วม A*STAR-EVYD จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนด้านการดูแลสุขภาพและการเป็นพันธมิตรแบบข้ามอุตสาหกรรม เราจะร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาโซลูชั่นด้านสุขภาพดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถยกระดับผลการรักษาของผู้ป่วยและสุขภาพของประชากรได้ ความร่วมมือนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของ A*STAR ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI ในด้านการดูแลสุขภาพให้มากขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”

   ____________________________________________________________________

   [1] สุขภาพประชากรหมายถึงผลลัพธ์ทางสุขภาพของกลุ่มคนและเน้นย้ำที่การยกระดับสุขภาพและสุขภาวะที่ดีโดยรวมของชุมชน ขณะที่สุขภาพดิจิทัลหมายถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับผลลัพธ์ทางการรักษาของผู้ป่วย ปรับปรุงการให้บริการการดูแลสุขภาพ และสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

   Hashtag: #EVYD

   The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

   เกี่ยวกับ EVYD Technology

   EVYD เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างอนาคตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงสุขภาพที่ดีขึ้นได้ เราใช้ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของเราในการประมวลผลข้อมูลด้านสุขภาพและ AI เพื่อให้พันธมิตรของเราสามารถใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และใช้การส่งเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล การประเมินความเสี่ยง และโปรแกรมการจัดการโรคเรื้อรังในระดับต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประชากร

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่

   เกี่ยวกับหน่วยงานเพื่อการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิจัย (A*STAR)

   หน่วยงานเพื่อการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิจัย (A*STAR)เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาภาครัฐชั้นนำของสิงคโปร์ เราใช้นวัตกรรมแบบเปิดผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม A*STAR เป็นตัวเชื่อมระหว่างสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมในฐานะองค์กรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยของเราสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและงานให้กับสิงคโปร์ผ่านการปรับปรุงผลลัพธ์ทางสังคมในการดูแลสุขภาพ การใช้ชีวิตในเมือง และความยั่งยืน A*STAR มีบทบาทสำคัญในการหล่อเลี้ยงผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และผู้นำสำหรับชุมชนการวิจัยและอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาของ A*STAR’s R&D ครอบคลุมตั้งแต่ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ไปจนถึงวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรม โดยมีหน่วยงานวิจัยหลักตั้งอยู่ใน Biopolis และ Fusionopolis สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุด ดูที่

   ติดตามเราที่
   | | | |

   36955

   Source : EVYD และ A*STAR เปิดห้องปฏิบัติการร่วมพร้อมความร่วมมือระหว่างสถาบันข้ามพรมแดนมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทางด้านประชากรและสุขภาพดิจิทัล

   media outreach
   The information provided in this article was created by Media OutReach, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.
   x