หัวเว่ย ยูเนสโก และกระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวโครงการการศึกษาสีเขียว 'Green Education Initiative' ขับเคลื่อนแนวทางการรับมือกับงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

นครนายก–8 ธันวาคม 2566–พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต


Huawei, UNESCO and Ministry of Education Launch Green Education Initiative to Drive Climate Action in Thailand

หัวเว่ย ยูเนสโก และกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในโครงการการศึกษาสีเขียว หรือ ‘Green Education Initiative’ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เยาวชนและชุมชนทั่วประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และผลักดันให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการลงมือทำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยโครงการการศึกษาสีเขียวนี้ครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่

·  โรงเรียนสีเขียว มุ่งส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ พลังงานสะอาด การผลิตพลังงานชีวมวล และการจัดการของเสียในสถาบันการศึกษา

·  ทักษะสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน ครูผู้สอนและนักการศึกษา รวมไปถึงชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดด้านความรับผิดชอบและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

·  ชุมชนสีเขียว การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากภายในโรงเรียน

ภายใต้โครงการ TECH4ALL เพื่อขับเคลื่อนโลกดิจิทัลที่ยั่งยืนและเท่าเทียมสำหรับทุกคน หัวเว่ย และองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ร่วมกันวางแผนพัฒนาโครงการสีเขียวและโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นดังกล่าว พร้อมร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย โครงการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงการจัดหาเทคโนโลยีพลังงานดิจิทัลให้กับโรงเรียน การฝึกอบรมด้านพลังงานสีเขียวให้กับนักเรียน และ
รถดิจิทัลเพื่อสังคมซึ่งเป็นโครงการที่หัวเว่ยจัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและให้ความรู้ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชนบทและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศไทย

ยูเนสโก ให้คำจำกัดความ ‘greening’ ในบริบทของการศึกษาสีเขียว ว่าหมายถึงการปฏิบัติตามความรู้และแนวทางที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อคนในรุ่นปัจจุบันและอนาคต

คุณคิริโมเก โดรลเล็ตต์ (Kirimoke Drollett) หัวหน้าสำนักงานบริหาร สำนักงานยูเนสโกส่วนภูมิภาค ณ กรุงเทพมหานคร กล่าวในพิธีเปิดโครงการ Green Education Initiative ที่จังหวัดนครนายก ว่า "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) คือหัวใจหลัก และยังมีภารกิจมากมายที่จะต้องทำให้สำเร็จ ไม่มีใครสามารถทำงานเหล่านี้คนเดียวได้แม้แต่องค์การสหประชาชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุไปสู่เป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และความร่วมมือจากทุกฝ่ายผ่านโครงการการศึกษาสีเขียวนี้จะช่วยให้เราขับเคลื่อนแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เร็วยิ่งขึ้น ยูเนสโกมีความภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนประเทศไทยในด้านการศึกษาสีเขียวและขับเคลื่อนอนาคตที่สดใสให้กับทุกคน"

ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 40 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี พ.ศ. 2573 พร้อมเดินหน้ายุทธศาสตร์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 และเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น การเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลักจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุน ปัจจุบัน ประเทศไทยมีกำลังการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์อยู่ที่ 2,633 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 14,864 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ. 2580

โครงการการศึกษาสีเขียว ‘Green Education Initiative’ จึงสะท้อนถึงพันธกิจร่วมกันในการเสริมพลังให้เยาวชน ชุมชน และผู้มีร่วมร่วมในทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันต่อสู้และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ จะเดินหน้าส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้กับผู้คนในทุกช่วงวัย พร้อมขับเคลื่อนโครงการให้เข้าถึงทุกชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือจากโครงการมากที่สุด

ดร. ชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร และผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ "ผมมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับยูเนสโก และหัวเว่ย ประเทศไทย ในการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือสนับสนุนโรงเรียนสีเขียวและการศึกษาสีเขียวในประเทศไทย เพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชนและประชาชนอย่างทั่วถึง โดยใช้รถดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ นอกเหนือจากการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะดิจิทัล หัวเว่ยและยูเนสโกยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาวะโลกร้อน โดยการบรรจุองค์ความรู้ด้านการรับมือกับสภาวะโลกร้อน อาทิ การมีแหล่งน้ำสะอาดพร้อมใช้ พลังงานสะอาด การผลิตพลังงานชีวมวล และการจัดการขยะและของเหลือทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องขอขอบคุณหัวเว่ยที่ให้โอกาสกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้เป็นหน่วยงานนำร่องในพื้นที่ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกเป็นแห่งแรกของไทย"

ในขณะเดียวกัน หัวเว่ย พร้อมที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโซลูชันสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมมาสนับสนุนโครงการการศึกษาสีเขียว ‘Green Education Initiative’

นายเบนจามิน หลิว (Benjamin Liu) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวว่า "ภายใต้ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการเดินหน้าสู่อนาคตที่คาร์บอนต่ำและมีการเชื่อมต่อทางดิจิทัลโดยสมบูรณ์ หัวเว่ยมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนประเทศไทยไปสู่ยุคดิจิทัลที่ยั่งยืนและเท่าเทียมมาตลอด 24 ปี หัวเว่ย ได้ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ ขนาดกำลังผลิตรวมมากกว่า 5 กิกะวัตต์ ให้กับภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนทั่วประเทศไทย สำหรับโครงการการศึกษาสีเขียวนี้ หัวเว่ยจะนำนวัตกรรมด้านโซลูชันพลังงานดิจิทัลและประสบการณ์ด้านการผลิตพลังงานแสดงอาทิตย์มาใช้ในการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานสีเขียวให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือจากยูเนสโก กระทรวงศึกษาธิการ และพันธมิตรของเรา หัวเว่ยพร้อมที่จะเดินหน้าสนับสนุนยุทธศาสตร์ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการบ่มเพาะวิศวกรพลังงานสีเขียวให้กับประเทศ"

พิธีเปิดโครงการการศึกษาสีเขียว ‘Green Education Initiative’ ได้รับเกียรติจากตัวแทนจากสำนักงานยูเนสโกส่วนภูมิภาค ณ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ พันธมิตรหัวเว่ย ครูและนักการศึกษา นักเรียน และสมาชิกในชุมชน รวมกว่า 150 เข้าร่วมในพิธี


Students on board at Huawei Digital Bus

# # #

เกี่ยวกับยูเนสโก

ยูเนสโก (UNESCO) หรือ องค์กรเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมแห่งความรู้ที่เปิดกว้าง สงบสุข เท่าเทียม และยุติธรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ UNESCO Bangkok | UNESCO

เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทยทั่วประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.moe.go.th

เกี่ยวกับ Huawei TECH4ALL

เทคฟอร์ออล (TECH4ALL) เป็นโครงการริเริ่มและแผนปฏิบัติการระยะยาวของหัวเว่ย ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมและความยั่งยืนในโลกดิจิทัล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการเทคฟอร์ออลของหัวเว่ย https://www.huawei.com/en/tech4all

ติดตามได้ทางทวิตเตอร์ https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

เกี่ยวกับหัวเว่ย 

หัวเว่ย คือผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสมาร์ทดีไวซ์ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยหัวเว่ยมีพนักงานกว่า 207,000 คน ดำเนินธุรกิจในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ให้บริการผู้คนมากกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลก   

วิสัยทัศน์และพันธกิจของหัวเว่ยคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อวางรากฐานให้แก่โลกอัจฉริยะ หัวเว่ยได้ส่งมอบการประมวลผลคอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบทุกที่ ทุกเวลาที่คุณต้องการ เพื่อนำเทคโนโลยีคลาวด์และความอัจฉริยะเข้าสู่ทั่วทุกมุมโลก สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะช่วยทุกภาคอุตสาหกรรม ทุกองค์กร ให้มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และมีพลวัตร รวมทั้งสร้างนิยามใหม่ให้แก่ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ด้วย AI เพื่อเสริมสร้างความชาญฉลาดและออกแบบให้ตอบรับกับความต้องการเฉพาะของผู้คนในทุกแง่มุมของชีวิต ทั้งการใช้ชีวิตที่บ้าน ระหว่างการเดินทาง ที่ออฟฟิศ ในการสันทนาการ หรือแม้แต่ระหว่างการออกกำลัง

สื่อมวลชนติดต่อ บริษัท คาร์ลบายร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์

สุธาทิพย์ บุญแสง (08-7685-1695, 0-2627-3501 ต่อ 102)

สรวิศ จำนาญศิลป์ (08-1494-9339, 0-267-3501 ต่อ 211)

[email protected]

Source : หัวเว่ย ยูเนสโก และกระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวโครงการการศึกษาสีเขียว 'Green Education Initiative' ขับเคลื่อนแนวทางการรับมือกับงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.
Next Post

Subscribe notifications via Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts by email.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?